فدیوم جدی

فدیوم جدی


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی

(0)
43,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی نگین این انگشتر عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی به ابعاد 13 در 10  میلیمتر است رکاب انگشتر که مدل فیلی گوارسه دار اینه است را اسطوره رکابسازی ایران استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ تخت  اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
44,000,000تومان

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد مهدی جدی نگین این انگشتر عقیق آبی ابدار یمنی به ابعاد 20 در 15 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل خیاره ای معروف جدی است که استاد مهدی جدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله بادامی است سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی

(0)
38,500,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی نگین » عقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی به ابعاد 16 در 10 میلیمتررکاب فدیوم سفارشی سازفاخر دست ساز بی نقصاستاد محمدمهدی جدیمهدی F  جدیسایز رکاب » 61وزن » 16 گرم عکسها در نور افتاب و نور چراغ گرفته شده اند..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی

(0)
36,300,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی نگین » عقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی به ابعاد 25 در 14 میلیمتررکاب فدیوم سفارشی سازفاخر دست ساز بی نقصاستاد محمدمهدی جدیمهدی F  جدیسایز رکاب » 65 وزن » 25 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کم نظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
40,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کمنظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد انگشترسازی ایران مهدی جدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره درشت خالدار است  و ابعاد سنگ 25 در 15میلیمتر و دامله استرکاب این انگشتر را استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و همراه با حک F مهدی جدی است است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
39,600,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری به ابعاد 11 در 8 میلیمترجنس رکاب » فدیوممدل رکاب » فیلی دورچنگسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 12 گرمسایز رکاب »  52 وضعیت موجودی » موجود در گالر..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق زرد آبدار کهنه یمنی تراش دامله و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
33,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد آبدار کهنه یمنی تراش دامله و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق زرد آبدار کهنه یمنی تراش دامله به ابعاد 15 در 12 میلیمترجنس رکاب » فدیوممدل رکاب » صدفیسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 16 گرمسایز رکاب »  60 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
48,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 17 در 14 میلیمترذکر » حدیث نبویحسین منی و انا من حسینحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلی خیاره ایجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 14 گرمسایز رکاب »  62 ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
37,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق سفید نباتی یمنی به ابعاد 23 در 17 میلیمترذکر » یا علی عحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلیجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 19 گرمسایز رکاب »  62 ..

نمایش سریع

انگشترفاخرعقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب محمد جواد جدی ایران جدی

(0)
59,400,000تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرعقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب محمد جواد جدی ایران جدی نگین »  عقیق سرخ یمنی کهنه رکاب » نقره مدل شیاری طرح حاج حسین جدی سازنده رکاب » محمد جواد جدی ایران جدی سایز انگشتر » 61 قطر نگین » 19 در 14 میلیمتر وزن انگشتر» 18 گرم این انگشتر به استناد نقل قول مستقیم جناب جواد جدی در سال 1365 و زیر نظ..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)