تسبیح


حالت نمایش:
نمایش سریع

تسبیح صدویک دانه کشکول

(0)
1,320,000تومان

تسبیح صدویک دانه کشکولمشخصات :وزن تسبیح : 12 گرمطول حلقه : 30 سانتیمترجنس تسبیح » کشکولرنگ تسبیح: شکلاتی اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نودوهفت دانه کشکول

(0)
1,190,000تومان

تسبیح نودوهفت دانه کشکولمشخصات :وزن تسبیح : 23 گرمطول حلقه : 35 سانتیمترجنس تسبیح » کشکولرنگ تسبیح: شکلاتی اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح بیست و یک دانه کهربا

(0)
1,320,000تومان

تسبیح بیست و یک دانه کهربامشخصات :وزن تسبیح : 42 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » کهربارنگ تسبیح: زرد اندازه متوسط هر دانه : 13 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و سه دانه عقیق ناب الوان

(0)
2,510,000تومان

تسبیح سی و سه دانه عقیق ناب الوانمشخصات :وزن تسبیح : 61 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق ناب الوانرنگ تسبیح: سرخ رنگارنگ اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنی

(0)
3,560,000تومان

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنیمشخصات :وزن تسبیح : 49 گرمطول حلقه : 30 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق یمنیرنگ تسبیح: سرخ پرتقالی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغان

(0)
1,720,000تومان

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغانمشخصات :وزن تسبیح : 29 گرمطول حلقه : 28 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود اصیل افغانرنگ تسبیح: بین زرد و سبز اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و سه دانه عقیق سرخ تراش جواهری

(0)
3,830,000تومان

تسبیح سی و سه دانه عقیق سرخ تراش جواهریمشخصات :وزن تسبیح : 50 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سرخ تراش جواهریرنگ تسبیح: سرخ اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگ

(0)
3,430,000تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگمشخصات :وزن تسبیح : 63 گرمطول حلقه : 40 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سبز فوق العاده خوشرنگرنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه

(0)
6,490,000تومان

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه مشخصات :وزن تسبیح : 33 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 101 عددقطر هردانه : 5 میلیمتر به جای شیخک چند دانه شاه مقصود افغانی قرار دارد..

نمایش سریع

تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماه

(0)
8,120,000تومان

 تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماهمشخصات :وزن تسبیح : 325 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 33 عددقطر هردانه : 14 میلیمتر سه دانه سرخ..

نمایش سریع

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرما 4000 میخ نقره کوبی

(0)
7,920,000تومان

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرمامشخصات :وزن تسبیح : 40 گرمطول حلقه : 41 سانتیمترتعدادقطعات هسته خرما: 120 قطعهتعداد حدودی میخهای نقره: 4000 میخ نقره کوبینقره کوبی دوطرفهشکل تسبیح : مار دوسر..

نمایش سریع

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانی

(0)
7,790,000تومان

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانیمشخصات :وزن تسبیح : 180 گرمطول حلقه : 26 سانتیمتررنگ : سرخ اندازه متوسط هر دانه : 12 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه

(0)
8,240,000تومان

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه مشخصات :وزن تسبیح : 18 گرم طول تسبیح : 18 سانتیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و پنج دانه عقیق زرد شیشه ای یمنی تراش کهنه با سرتسبیح نقره

(0)
7,450,000تومان

 تسبیح سی و پنج دانه عقیق زرد شیشه ای یمنی تراش کهنه با سرتسبیح نقرهمشخصات :وزن تسبیح : 105 گرم طول تسبیح : 23 سانتیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و پنج دانه هسته خرما دست ساز و میخکوبی برنج و نقره

(0)
4,600,000تومان

تسبیح سی و پنج دانه هسته خرما دست ساز و میخکوبی برنج و نقره ( 360 میخ نقره و برنج دارد )مشخصات :وزن تسبیح : 25 گرمطول تسبیح : 22 سانتیمتر تعداد میخکوبی نقره و برنج : 360 میخ..

نمایش 1 تا 15 از 75 (5 صفحه)