سکه کلکسیونی

سکه کلکسیونی

حالت نمایش:
نمایش سریع

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

(0)
1,190,000تومان

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجارویژگی هاروی سکه» السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایراندو هزار دینارچهره شاه برگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و خورشیدبرگ زیتون و برگ بلوط تاریختاجسال ضرب: 1334ضرب: ایرانجنس: نقرهوزن: 9.21 گرم قطر: 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

(0)
1,190,000تومان

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجارویژگی هاروی سکه» السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایراندو هزار دینارچهره شاه برگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و خورشیدبرگ زیتون و برگ بلوط تاریختاجسال ضرب: 1335ضرب: ایرانجنس: نقرهوزن: 9.21 گرم قطر: 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

(0)
1,120,000تومان

سکه دو قران محمد علی شاه قاجارویژگی هاروی سکه »     السلطان محمد علی شاه قاجاردو قرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجپشت سکه » شیر و خورشیدطهرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجتاریخ 1327 قمریجنس» نقرهوزن» 9.21 گرم قطر» 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

(0)
1,260,000تومان

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجارویژگی ها»روی سکه   السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجاردوهزار دیناربرگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و شمشیرطهرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجتاریخ ضرب » 1301جنس» نقره 900وزن» 9.2 گرم قطر» 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دوهزار دیناری 1306 تصویری رضا شاه پهلوی این سکه ضرب ضرابخانه هیتون بیرمنگام انگلستان(H) می باشد.

(0)
1,850,000تومان

توضیحاتسکه دوهزار دیناری 1306 تصویری  رضا شاه پهلویاین سکه ضرب ضرابخانه هیتون بیرمنگام انگلستان(H) می باشد. روی سکه»پهلوی شاهنشاه ایرانتصویر رضا شاهجلوس آذر 1304برگ زیتون و بلوطتاریخ پشت سکهدوهزار دینارتاجشیر و خورشیدبرگ زیتون و بلوط جنس» نقرهوزن»9.2 گرم ..

نمایش سریع

سکه دو ریالی رضا شاه پهلوی

(0)
1,320,000تومان

سکه دو ریالی رضا شاه پهلویتوضیحاتسکه 2 ریال 1312  رضا شاهاین محصول دارای کیفیت همانند تصویر می باشد.روی سکه»2 ریالرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانبرگ زیتون و بلوطتاجتاریخپشت سکه»دو ریالشیر و خورشیدبرگ زیتون و بلوطتاججنس» نقره وزن» 10 گرم قطر: 26.5میلیمتر..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)