چاقو و قلمتراش


حالت نمایش:
نمایش سریع

چاقوی دستسازاوکاپی افریقای جنوبی ضامن دار و کلکسیونی همراه با حک نام و نشان و سازنده روی تیغه و دسته چوبی خاص okapi

(0)
1,440,000تومان

چاقوی دستسازاوکاپی افریقای جنوبی ضامن دار و کلکسیونی همراه با حک نام و نشان و سازنده روی تیغه و دسته چوبی خاص okapi طول کارد » 22 سانتیمترپهنای تیغه » 2 سانتیمترطول تیغه »9 سانتیمتر madi in south africa سه عدد موجود است ..

نمایش سریع

قمه دو دم نقره کوب زنجان موزه ای دستساز سفارشی سازقلمزنی و امضاداراستاد شمس زنجانی

(0)
20,460,000تومان

قمه دو دم نقره کوب زنجان موزه ای دستساز سفارشی سازقلمزنی و امضاداراستاد شمس زنجانی مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 58 سانتیمترپهنای تیغه » 45 میلییمترطول تیغه »34 سانتیمترنقره کوبی ( شمش نقره ) و قلمزنی بهمراه غلافمیخ کوبی نقره قبضه ..

نمایش سریع

چاقوی دو تیغه قلمتراش زنجان دستساز سفارشی قلمزنی رخ پادشاه

(0)
7,310,000تومان

  چاقوی دو تیغه قلمتراش زنجان دستساز سفارشی قلمزنی رخ پادشاهمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیجودان کاری شده و قلمزنی چهار رخ پادشاه Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

چاقوی ضامن دار پنج دنده زنجان دستساز سفارشی قلمزنی شیرو قوچ ایران و امضادار

(0)
10,000,000تومان

  چاقوی ضامن دار پنج دنده زنجان دستساز سفارشی قلمزنی شیرو قوچ ایران و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیجودان کاری شده و قلمزنی قوچ ایرانی Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

قداره (قمه)تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارساخت مهدی شمس زنجان

(0)
21,792,000تومان

قداره (قمه)تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارساخت مهدی شمس زنجان مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش نقره و برنج کوبیساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 50 سانتیمترپهنای تیغه » 4 سانتیمترطول تیغه » 33  سانتیمترBicak av_bicagi kadare muze_bicagi &nb..

نمایش سریع

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی اسلیمی دسته شاخ گاو میش

(0)
11,220,000تومان

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی اسلیمی دسته شاخ گاو میشمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاو میش برنج کوبی و حکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی و میخکوبی برنجی» استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 16 سانتیمترپهنای تیغه » 20 میلییمترطول تیغه »7 سانتیمترجودان کاری شده و قلمزنی تیغه و دسته Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش دسته سفید استخوان ساق شتر

(0)
11,220,000تومان

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش دسته سفید استخوان ساق شترمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » استخوان ساق شترحکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی و میخکوبی برنجی» استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 23 سانتیمترپهنای تیغه » 20 میلییمترطول تیغه »10 سانتیمترجودان کاری شده و قلمزنی تیغه و دسته و قبضه ..

نمایش سریع

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش و یک جفت آهو

(0)
17,424,000تومان

 کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش و یک جفت آهومشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش حکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 26 سانتیمترپهنای تیغه » 35 میلییمترطول تیغه »15 سانتیمترجودان کاری شده و قلمزنی تیغه و دسته و قبضه Bicak..

نمایش سریع

دشنه دولبه دسته استخوانی زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی دو شیارساخت استاد شمس و امضادار

(0)
13,944,000تومان

دشنه دولبه دسته استخوانی زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی دو شیارساخت استاد شمس و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » استخوان ساق شترساخت و تراش و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 30 سانتیمترپهنای تیغه » 35 میلیمترطول تیغه » 17  سانتیمتر Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

قداره تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارعمل مهدی و امضادار

(0)
21,792,000تومان

مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش نقره و برنج کوبیساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 50 سانتیمترپهنای تیغه » 4 سانتیمترطول تیغه » 35  سانتیمتر Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار

(0)
84,516,000تومان

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش یک تیکه . هیدن شدهساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 43 سانتیمترپهنای تیغه » 5 سانتیمترطول تیغه »30 سانتیمترقلمزنی شیرو خورشید ایران  دو رخ پادشاه در هر طرفجودان کاری شده و قلمزنی ق..

نمایش سریع

کارد شکاری دولب زنجان موزه ای دستساز و امضادار

(0)
20,040,000تومان

  کارد شکاری دولب زنجان موزه ای دستساز و امضادارمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیشساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 40 سانتیمترپهنای تیغه » 5 سانتیمترطول تیغه »30 سانتیمتر Bicak av_bicagi kadare muze_bicagi ..

نمایش سریع

کارد شکاری فولادی موزه ای قلمزنی ساخت استاد مهدی شمس زنجانی

(0)
62,724,000تومان

کارد شکاری فولادی موزه ای قلمزنی ساخت استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد 44 سانتپهنا » 42 میلیمترطول قبضه »14 سانتیمترجنس تیغه » فولاد ( فنر ماشین )جنس قبضه» برنج مرصع با یک قطعه برلیانمحل قلمزنیها » روی قبضه (هردوطرف ) استخوانها (هردو طرف) و روی تیغه (هردوطرف)روکش قبضه هردوطرف » استخوان شترامضا صاحب اثر » م شمس زنجانBicak av_bicagi kadare muze_bicag..

نمایش سریع

چاقوی قلمتراش زنجانی

(0)
1,760,000تومان

چاقوی قلمتراش زنجانی..

نمایش سریع

چاقوی قلمتراش دسته کهربای زنجانی

(0)
2,100,000تومان

چاقوی قلمتراش دسته کهربای زنجانی روی دسته پریدگی جزیی دارد..

نمایش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)