خط طه


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی استاد جواد حیدری رکاب نقره نوروزی

(0)
31,944,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی حسین ع منی و انا من حسین ع خط دو امضا طه حکاکی استاد جواد حیدری رکاب نقره نوروزی حکاکی روی نگین » حدیث نبوی :حسین ع منی و انا من حسین عحکاکی » اقا جواد حیدری طایفهخط طه دو امضارکاب فاخر دست ساز تهران نوروزینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 23 در 18 میلیمترسایز رکاب » 60 ..

نمایش سریع

گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله

(0)
36,588,000تومان

مشخصات گردن آویز درشت خط طه:گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی ناب درشت حکاکی روی نگین »حسبی الله حکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » شبکهسازنده » شایقامضا رکاب » طهران شایقوزن » 31 گرمابعاد سنگ »  27 در 20 میلیمترابعاد گردن اویز »37 در 32 میلیمتر ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
49,368,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق سفید نباتی یمنی به ابعاد 23 در 17 میلیمترذکر » یا علی عحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلیجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 19 گرمسایز رکاب »  62 ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمانی کهنه و رکاب طهران افتخاری

(0)
34,848,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس پنج تن آل عبا وعقیق سرخ یمانی کهنه  وحکاکی استادجواد حیدری خط طه و رکاب طهران افتخارینگین » عقیق سرخ یمانی کهنه به ابعاد 22 در 18 میلیمترذکر » اسماء خمسه . اهل الکساء . پنج تن آل عبا . اسماء مقدسهالله محمد علی فاطمه حسن و حسین علیهم السلامحکاک » استادجواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلی  گوارسه منظمسازنده » محمد..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق زرد کهنه یمنی و رکاب مرصع سه مهر جناب محمد اقبال

(0)
23,232,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق زرد کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب مرصع سه مهر جناب محمد اقبال نگین » عقیق زرد کهنه یمنی به ابعاد 11 در 10 میلیمتر رکاب » مرصع سه مهر جناب محمد اقبال تهران محمد اقبال متن حکاکی » یاعلی ع حکاکی استاد جواد حیدری خط طه خط طه وزن انگشتر 17 گرم سایز رکاب 62..

نمایش سریع

انگشتر قدیمی عقیق آجری یمنی کهنه وحکاکی استاد جواد حیدری خط دو امضا طه

(0)
14,520,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر قدیمی عقیق آجری یمنی کهنه وحکاکی استاد جواد حیدری خط دو امضا طه نگین » عقیق بسیار کهنه یمنی به ابعاد 15 در 13 میلیمتر رکاب » فابریک قدیمی صفوی متن حکاکی » یا امام حسین ع حکاک » استاد جواد حیدری خط طه دو امضا وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 60..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)