انگشتر قلمزنی

انگشتر قلمزنی

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق درشت سوسنی یمنی و رکاب فاخرعلی شاهی وقلمزنی زیبای کوهستانی

(0)
10,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق درشت سوسنی یمنی و رکاب فاخرعلی شاهی وقلمزنی زیبای کوهستانی نگین » عقیق درشت سوسنی یمنی به ابعاد 30 در 23 میلیمتر رکاب » سنگین وزن بی نقص جناب علی شاهی قلمزنی اروپایی جناب کوهستانیسایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 42 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی

(0)
13,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی نگین » در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی به ابعاد 20 در 30 میلیمتر حکاک این اثر مهدی شمس زنجانی استرکاب » سنگین وزن بی نقص جناب احمد نامی قلمزنی ذکر یا کاشف الکرب اکشف کربی بحق اخیک الحسین در دو بازوی رکاب ..

نمایش سریع

انگشترنفیس توپازآبی لندنی حکاکی یا رقیه س خط رئوف حکاکی استاد هادی یونسیان رکاب دستسازتهران ماهان و قلمزنی کوهستانی

(0)
9,900,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس توپازآبی لندنی حکاکی یا رقیه س خط رئوف حکاکی استاد هادی یونسیان رکاب دستسازتهران ماهان و قلمزنی کوهستانیحکاکی روی نگین » یا رقیه سحکاکی » استاد هادی یونسیانخط رئوفرکاب دست ساز تهران ماهانقلمزنی رکاب » کوهستانی با مهر و امضانگین » توپازآبی لندنی به ابعاد 20 در 16 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ درشت حکاکی عمیق ذکر مدد یا علی خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
8,712,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ درشت حکاکی عمیق ذکر مدد یا علی ،خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشترعقیق سرخ با حکاکی بسیار عمیق ذکر مدد یا علی توسط استاد مهدی شمس زنجانی است که در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استغبار نویسی ها :اللهم صل علی محمد و ال محمدیاقاهرالعدو یا والی الو..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر هو الفتاح و آیه وسعت رزق و روزی خط استاد شمس و رکاب استاد امیر لطفی و قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
11,616,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر هو الفتاح و ایه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و .... خط استاد شمس و رکاب استاد امیر لطفی و قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشترعقیق سرخ با حکاکی عمیق ذکر هو الفتاح و ایه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و .... توسط استاد مهدی شمس زنجانی است که در ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر یامحمد و یا فاطمه و بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوعلیه و آله خط استاد شمس و رکاب استاد امیر لطفی و قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
11,040,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر یامحمد و یا فاطمه و بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوعلیه و آله خط استاد شمس و رکاب استاد امیر لطفی و قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشترعقیق سرخ با حکاکی بسیار عمیق یامحمد و یا فاطمه و بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوعلیه و آله مدد توسط استاد ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر علمدار مدد خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
7,992,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر علمدار مدد ،خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشترعقیق سرخ با حکاکی بسیار عمیق ذکر علمدار مدد توسط استاد مهدی شمس زنجانی است که در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر فیلی دورکوبی قلمزنی توسط استاد رامین قربانی ..

نمایش سریع

انگشترخاص نفیس عقیق کهنه یمن و حکاکی بیاضی نامهای دوازده امام معصوم شیعیان و رکاب فیلی چهل گل معروف عادل شیخی اردبیل

(0)
31,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترخاص نفیس عقیق کهنه یمن و حکاکی بیاضی نامهای دوازده امام معصوم شیعیان و رکاب فیلی چهل گل معروف عادل شیخی اردبیل نگین درشت و پاک و کهنه عقیق یمن وحکاکی بیاضی کهنه و خط قرص و محکم و حکاکی استثنایی نامهای دوازده امام معصوم و نیز حکاکی نام اصلی حضرت صاحب و قلمزنی چهل گل فاخر عادل شیخی از امتیازات این اثر هستلازم به ذکر است که عمو..

نمایش سریع

انگشترنفیس فیروزه حکاکی با تذهیب شمسه ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ع ، خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
7,992,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس فیروزه حکاکی با تذهیب شمسه ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ع ، خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشتر فیروزه با تراش و تذهیب شمسه و حکاکی ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ع است که توسط استاد مهدی شمس زنجانی است و به رسم الخط نستعلیق حکاکی شده استرکاب این انگشتر فیلی شش وجهی قلمزنی توسط استاد رامین قر..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر الله و غبار نویسی لا اله الا الله ،خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیا

(0)
7,992,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ ممتاز حکاکی عمیق ذکر الله و غبار نویسی لا اله الا الله ،خط استاد شمس و رکاب قلمزنی استاد قربانی نیانگین این انگشترعقیق سرخ با حکاکی بسیار عمیق ذکر الله توسط استاد مهدی شمس زنجانی است که ذکر لا اله الا الله را در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر فیلی دور..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس نگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی

(0)
13,944,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی رکاب تهران لطفی و قلمزنی تهران قربانینگین : عقیق جزع مشکی یمنی به ابعاد20 در 18متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن اوری صنعت نانوتکنولوژیبرای اولین بار در تاریخرکاب : نقره دستساز استاد لطفی با مهر و امضا ط..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین چهارگوش عقیق سوسنی یمنی رکاب تهران لطفی و قلمزنی تهران قربانی

(0)
13,068,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین چهارگوش عقیق سوسنی یمنی رکاب تهزان لطفی و قلمزنی تهران قربانینگین : عقیق سوسنی یمنی به ابعاد20 در 18متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن اوری صنعت نانوتکنولوژیبرای اولین بار در تاریخرکاب : نقره دستساز استاد لطفی با مهر و امضا طهران ل..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق ناب سرخ یمنی رکاب قلمزنی مهدی

(0)
6,000,000تومان

انگشترنفیس عقیق ناب سرخ یمنی رکاب قلمزنی مهدیرکاب قلمزنی مهدی وزن انگشتر » 30 گرم سایز رکاب » 64ابعاد سنگ نگین » 28 در 16 میلیمترگالری ناب جواهرعلاوه بر سایت اینترنتی با نماد اعتماد الکترونیکی میتوانید با اکانت تلگرامی @m_nabjawaher و یا با تلفنهای 09121332187 و 02156734677 تماس بگیرید و شماره واتساپ و تلگرام و ایتا هم  09391332187 م..

نمایش سریع

انگشتر فاخرنقره و عقیق سرخ یمنی قلمزنی استاد حمید رضایی

(0)
6,972,000تومان

انگشتر فاخرنقره و عقیق سرخ یمنی قلمزنی استاد حمید رضایی رکاب : نقره فیلی دست ساز قلمزنی برجسته : استاد حمید رضایی متن حک شده روی بازو های رکاب: یاستارَّ العیوب   وزن انگشتر : 25 گرم ابعاد سنگ : 22 در 18 میلیمتر سایز رکاب :65 انگشتر فاخر ,  رکاب نقره,  استاد رضایی,  قلمزنی فاخر , استاد حمید رضایی,&nb..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سرخ و رکاب قلمزنی

(0)
3,360,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ رکاب : نقره  قلمزنی  وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب : 62 قطر سنگ : 15  میلیمتر..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)