فدیوم رسول

فدیوم رسول

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب به ابعاد 15 در 11میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
45,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه دامله کلاه دار به قطر 13 میلیمتر و ارتفاع 12 میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری و رکاب فاخراشکی فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
31,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری و رکاب فاخراشکی فدیوم استاد رسول محمدی نگین » تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری به ابعاد 14 در 12 میلیمتر رکاب » فدیوم اشکی استاد رسول محمدی تهران F رسول سایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه یشم کم نظیر زجاجی یمنی و رکاب فاخررولکسی فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه یشم کم نظیر زجاجی یمنی و رکاب فاخررولکسی فدیوم استاد رسول محمدی نگین » یشم کم نظیر زجاجی یمنی به ابعاد 22 در 14 میلیمتر رکاب » فدیوم رولکسی استاد رسول محمدی تهران F رسول سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 23 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران

(0)
71,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران نگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار به ابعاد 28 در 16 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل ستونی گوارسه طلا از جنس فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهرهای ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
62,400,000تومان

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدینگین این انگشتر عقیق آبی ابدار یمنی به ابعاد 27 در 15 میلیمتر استرکاب این انگشتر مدل خاص معروف مرحوم حسین جدی است که از طلای 22 عیار و فدیوم توسط استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان استتراش سنگ دامله بادامی استسایز انگشتر » 63 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
36,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد رسول محمدی نگین این انگشتر جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی به ابعاد 23 در 11 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل ناودانی معروف رسول تهران است که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله بادامی است سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهران

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهراننگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله است رکاب این انگشتر از متریال فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهر رسول F  تهران است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 13 در 10 میلیمتر استتراش سنگ د..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی و رکاب فدیوم رسول محمدی

(0)
38,400,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و رکاب فدیوم رسول محمدینگین » عقیق جزع سیاه یمنی به ابعاد 23 در 15میلیمترذکر » لبیک یا حسین عغبار نویسی »اربعینحکاک » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » میرزامدل رکاب » فدیوم فیلی رولکسیسازنده » استاد رسول محمدیامضا رکاب » رسول تهرانوزن انگشتر» 21 گرم ..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدی تهران F رسول

(0)
28,752,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل ناودانی منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران   F رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد ..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران

(0)
23,760,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران نگین این انگشتر عقیق یاسی و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل خیاره ای منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران F  رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 11 در 7 میلیمتر استت..

نمایش سریع

انگشتر نفیس دراعلای نجف و رکاب فدیوم رسول محمدی

(0)
48,000,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس دراعلای نجف وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط الراجی میرزا و رکاب فدیوم رسول محمدی نگین » دراعلای نجف به ابعاد 28 در 20 میلیمتر ذکر » یا حسین ع غبار نویسی » چنان ساقی به ساغر باده را مستانه می ریزد که گویی خون دل ازشیشه در پیمانه می ریزد حکاک » استاد محمد مجتبی آتشباز امضا » الراجی میرزا مدل ر..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)