انگشتر فدیوم

رکاب فدیوم

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی

(0)
43,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی نگین این انگشتر عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی به ابعاد 13 در 10  میلیمتر است رکاب انگشتر که مدل فیلی گوارسه دار اینه است را اسطوره رکابسازی ایران استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ تخت  اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار و رکاب فاخرفدیوم استاد رسول محمدی تهران

(0)
25,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار و رکاب فاخرفدیوم استاد رسول محمدی تهران نگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار به ابعاد 18 در 11 میلیمتر است رکاب این انگشتر از جنس فدیوم هست که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهرهای سازنده است تراش سنگ یمنی خاص هست سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
47,080,000تومان

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدینگین این انگشتر عقیق آبی ابدار یمنی به ابعاد 27 در 15 میلیمتر استرکاب این انگشتر مدل خاص معروف مرحوم حسین جدی است که از طلای 22 عیار و فدیوم توسط استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان استتراش سنگ دامله بادامی استسایز انگشتر » 63 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سوسنی کهنه یمنی حکاکی چپ کنی بسم الله الرحمن الرحیم خط محسن حکاکی استاد محرمی رکاب فوق العاده شیخ احمدی فدیوم استاد غلامرضا بیگلو

(0)
48,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سوسنی کهنه یمنی حکاکی چپ کنی بسم الله الرحمن الرحیم خط محسن حکاکی استاد محرمی رکاب فوق العاده شیخ احمدی فدیوم استاد غلامرضا بیگلوحکاکی روی نگین » بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی » استاد محسن محرمیخط محسنرکاب فاخر دست ساز زیبا و بی نقص شیخ احمدیفدیوم بیگلواستاد غلامرضا بیگلو نگین » عقیق سوسنی کهنه یمنی به ابعا..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی

(0)
38,500,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی نگین » عقیق سرخ کرزی کهنه ابداریمنی به ابعاد 16 در 10 میلیمتررکاب فدیوم سفارشی سازفاخر دست ساز بی نقصاستاد محمدمهدی جدیمهدی F  جدیسایز رکاب » 61وزن » 16 گرم عکسها در نور افتاب و نور چراغ گرفته شده اند..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی

(0)
36,300,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی نگین » عقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی به ابعاد 25 در 14 میلیمتررکاب فدیوم سفارشی سازفاخر دست ساز بی نقصاستاد محمدمهدی جدیمهدی F  جدیسایز رکاب » 65 وزن » 25 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس و بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی و ذکر اسماء مقدسه پنج تن آل عبا با حکاکی فخر حکاکان مرحوم علی اصغر حیدری و رکاب ممتازعقربی طلا فدیوم مهدی انوار

(0)
52,800,000تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرونفیس و بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی و ذکر اسماء مقدسه پنج تن آل عبا با حکاکی فخر حکاکان مرحوم علی اصغر حیدری و رکاب ممتازعقربی طلا فدیوم مهدی انوارنگین این انگشتر بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی است که هیچگونه رنگ شدگی و تقویت رنگ و اثری از اقدامات لابراتواری و غیره ندارد و 18 در 14 میلیمتر ابعاد سنگ هستمرحوم اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی نامهای مقدس الله و پنج تن خط استاد جواد رحیمی و رکاب فدیوم استاد بی بدیل رکابسازی مرحوم محمد خانی

(0)
44,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی نامهای مقدس الله و پنج تن خط استاد جواد رحیمی و رکاب فدیوم استاد بی بدیل رکابسازی مرحوم محمد خانی نگین این انگشترعقیق سرخ یمنی است و استاد بین المللی حکاکی جواد رحیمی با توقیع ر_14 اذکار الله محمد علی فاطمه حسن و حسین را در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده است..

نمایش سریع

انگشترنفیس جواهری توپاز سوییسی تراش جواهری و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی

(0)
17,160,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جواهری توپاز سوییسی تراش جواهری و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی نگین این انگشتر توپاز سوییسی تراش جواهری است  و رکاب را نعیم قاسمی از جنس فدیوم و مدل ماه و ستاره ساخته و امینی قم دو قطعه برلیان در دوطرف رکاب مخراجی کرده است ابعاد سنگ 11 در 8 میلیمتر است تراش سنگ جواهری و سایز انگشتر ..

نمایش سریع

انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی

(0)
16,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی نگین این انگشتر توپاز لندن تراش باگت است  و رکاب را نعیم قاسمی از جنس فدیوم و مدل ماه و ستاره ساخته و امینی قم دو قطعه برلیان در دوطرف رکاب مخراجی کرده است ابعاد سنگ 11 در 6 میلیمتر است تراش سنگ باگت و سایز انگشتر  61 و ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کم نظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
40,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کمنظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد انگشترسازی ایران مهدی جدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره درشت خالدار است  و ابعاد سنگ 25 در 15میلیمتر و دامله استرکاب این انگشتر را استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و همراه با حک F مهدی جدی است است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ ..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی با رکاب فدیوم رولکسی ممتاز تهران F کرد

(0)
27,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی با رکاب فدیوم رولکسی ممتاز تهران F کردنگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل رولکسی منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد ابراهیم کرداوغلی و همراه با حک نام تهران F کرد است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر استترا..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدی تهران F رسول

(0)
21,780,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل ناودانی منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران   F رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد ..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران

(0)
16,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران نگین این انگشتر عقیق یاسی و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل خیاره ای منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران F  رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 11 در 7 میلیمتر استت..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس و چشم نوازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب فدیوم حصیری فاخر سه مهر تهران کرد

(0)
25,300,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس و چشم نوازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب فدیوم حصیری فاخر سه مهر تهران کردنگین این انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی درشت ابدار به ابعاد 20 در 14 میلیمتر استرکاب این انگشتر را استاد ابراهیم کرد اوغلی با فدیوم سنگین به سبک فیلی حصیری ساخته و تماما کار دست و همراه با حک نام تهران F  کرد است که مهر و امضای ایشان است .ابعاد..

نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)