انگشتر عقیق

انگشتر عقیق


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
8,500,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 27 در 20 میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 35 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
8,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق کبود کهنه یمنی به ابعاد 25 در 20 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 37 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری

(0)
17,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری حکاکی روی نگین » ام البکاء یا رقیه سحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب مرصع ابراهیم اذری نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 17 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 12 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز ابدار تخت حکاکی یا امام حسن ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع جواهر نشان تهران مظهری

(0)
20,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سبز ابدار تخت حکاکی یا امام حسن ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع جواهر نشان تهران مظهری حکاکی روی نگین » یا امام حسن عحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره مرصع جواهر نشان تهران مظهرینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 22 در 17میلیمترسایز رکاب » 58 وزن » 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس

(0)
15,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس حکاکی روی نگین » یا ابن موسی الرضاعحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره فطرس نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 15 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 10 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره استاد مجیدشایق

(0)
20,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره استاد مجیدشایق حکاکی روی نگین » یا ابن موسی الرضاعحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره استاد مجیدشایقی تهران شایقنگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 22 در 16میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 18 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا سیدالشهدا ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری

(0)
18,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا سیدالشهدا ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری حکاکی روی نگین » یا سیدالشهدا عحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 22 در 16میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب فاخررولکسی استاد توفیق تبریز

(0)
20,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب فاخررولکسی استاد توفیق تبریز نگین این انگشتر عقیق سرخ کهنه ابدار دامله یمنی به ابعاد 16 در 11  میلیمتر است رکاب انگشتر که مدل فیلی گوارسه دار رولکسی است را استاد توفیق تبریز از جنس نقره ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 61 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی

(0)
43,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی و رکاب فاخرفدیوم اسطوره رکابسازی مهدی جدی نگین این انگشتر عقیق سرخ خاص و کمنظیرشجریمنی به ابعاد 13 در 10  میلیمتر است رکاب انگشتر که مدل فیلی گوارسه دار اینه است را اسطوره رکابسازی ایران استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ تخت  اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ چهارگوش یمنی و رکاب خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی استاد آصف قاسمی

(0)
18,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ چهارگوش یمنی و رکاب خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی استاد آصف قاسمی نگین این انگشترعقیق سرخ چهارگوش مربعی 14 میلیمتری است رکاب این انگشتر که مدل خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی است را استاد آصف قاسمی ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ تخت  است سایز انگشتر » 65 وزن ان..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهران

(0)
12,000,000تومان 14,300,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهراننگین انگشترعقیق سرخ یمنی کهنه ابداربه ابعاد 20 در 15 میلیمتراست رکاب انگشترنقره رولکسی به تمام معناست که استاد امیر شاهان تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک پنج مهر ایشان است .تراش سنگ نیمه دامله استسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترسفارشی ساز علی مع الحق والحق مع علی حکاکی قرینه خط مطهررکاب بی نقص سید مسلم

(0)
2,500,000تومان 4,400,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی ساز علی مع الحق والحق مع علی حکاکی قرینه خط مطهررکاب بی نقص سید مسلمحکاکی روی نگین » علی مع الحق والحق مع علیخط مطهررکاب فاخر دست ساز سید مسلمسایز رکاب » 60 وزن » 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس وفاخرعقیق سبز کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب نقره استاد حمید ابراهیمی

(0)
28,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس وفاخرعقیق سبز کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب نقره استاد حمید ابراهیمینگین » با تایید مکتوب کارشناسان ازجمله استاد حکاکی جناب جواد حیدری عقیق سبز ناب یمنی هست به ابعاد 25 در 17 میلیمترذکرحکاکی شده حدیث نبوی است ان الحسین مصباح الهدی و سفینته النجاهحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلیجنس ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی و رکاب تمام گوارسه فضلی

(0)
13,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی خط عبد و رکاب تمام گوارسه فضلینگین این انگشتر عقیق سرخ آجری یمنی است  و استاد مجیدرحمانی با توقیع عبد  حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی را بصورت قرینه و به رسم الخط نستعلیق بصورت چهار متن ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کم نظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
40,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کمنظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد انگشترسازی ایران مهدی جدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره درشت خالدار است  و ابعاد سنگ 25 در 15میلیمتر و دامله استرکاب این انگشتر را استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و همراه با حک F مهدی جدی است است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ ..

نمایش 1 تا 15 از 675 (45 صفحه)