انگشتر عقیق

انگشتر عقیق


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم

(0)
15,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم نگین » عقیق ناب یمنی کهنه زرد پرتقالی به ابعاد 13 در 10 میلیمتر ذکر » لاالله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینحکاک این اثر استاد جواد رحیمی با امضای 14 ررکاب » نقره مدل فیلی گوارسه جناب قاسمی قمتراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق زرد تیغ اب طبیعی و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا

(0)
10,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق زرد تیغ اب طبیعی و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا نگین » عقیق زرد تیغ اب طبیعی به ابعاد 24 در 12 میلیمتر رکاب » مدل برگی بی نقص جناب حمید حدودیتراش سنگ دامله بادومی هست سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق کبود یمنی و رکاب فاخرسنگین وزن دهقانی

(0)
4,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق کبود یمنی و رکاب فاخرسنگین وزن دهقانی نگین » عقیق کبود یمنی به ابعاد 20 در 16 میلیمتر است رکاب » سنگین وزن بی نقص جناب دهقانی تراش سنگ نیمه دامله است سایز انگشتر » 64 وزن انگشتر» 33 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی و رکاب فاخر چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه

(0)
3,850,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی و رکاب فاخر چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه نگین »عقیق پرتقالی یمنی به ابعاد 15 در 13 میلیمتر است رکاب » شبکه چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه و تماما کار دست تراش سنگ نیمه دامله است سایز انگشتر » 68 وزن انگشتر» 19 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهر

(0)
7,700,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهرحکاکی روی نگین » العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی اللهحکاکی » استاد مهدی شمسخط الفقیرشمسرکاب دستسازناب جواهرنگین » عقیق سرخ به ابعاد 23 در 16 میلیمترسایز رکاب » 61 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
9,240,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق کبود کهنه یمنی به ابعاد 25 در 20 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 37 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری

(0)
18,700,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری حکاکی روی نگین » ام البکاء یا رقیه سحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب مرصع ابراهیم اذری نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 17 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 12 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس

(0)
16,500,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس حکاکی روی نگین » یا ابن موسی الرضاعحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره فطرس نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 15 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 10 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا سیدالشهدا ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری

(0)
19,800,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا سیدالشهدا ع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری حکاکی روی نگین » یا سیدالشهدا عحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره مرصع استاد ابراهیم آذری نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 22 در 16میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهران

(0)
15,730,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهراننگین انگشترعقیق سرخ یمنی کهنه ابداربه ابعاد 20 در 15 میلیمتراست رکاب انگشترنقره رولکسی به تمام معناست که استاد امیر شاهان تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک پنج مهر ایشان است .تراش سنگ نیمه دامله استسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترسفارشی ساز علی مع الحق والحق مع علی حکاکی قرینه خط مطهررکاب بی نقص سید مسلم

(0)
4,840,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی ساز علی مع الحق والحق مع علی حکاکی قرینه خط مطهررکاب بی نقص سید مسلمحکاکی روی نگین » علی مع الحق والحق مع علیخط مطهررکاب فاخر دست ساز سید مسلمسایز رکاب » 60 وزن » 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی و رکاب تمام گوارسه فضلی

(0)
14,520,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی خط عبد و رکاب تمام گوارسه فضلینگین این انگشتر عقیق سرخ آجری یمنی است  و استاد مجیدرحمانی با توقیع عبد  حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی را بصورت قرینه و به رسم الخط نستعلیق بصورت چهار متن ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی و رکاب فدیوم رسول محمدی

(0)
32,000,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و رکاب فدیوم رسول محمدینگین » عقیق جزع سیاه یمنی به ابعاد 23 در 15میلیمترذکر » لبیک یا حسین عغبار نویسی »اربعینحکاک » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » میرزامدل رکاب » فدیوم فیلی رولکسیسازنده » استاد رسول محمدیامضا رکاب » رسول تهرانوزن انگشتر» 21 گرم ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت با رکاب بی نقص مجید شایق

(0)
12,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت با رکاب بی نقص مجید شایقنگین این انگشتر عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت است  و از نظر طبع و رنگ بسیار خاص هسترکاب انگشتر فیلی ناودانی بی نقص و عیب استاد مجید شایقی تماما کار دست و همراه با حک مهر تهران شایق است ابعاد سنگ 27 در 18 میلیمتر استتراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 63 ..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس نگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی

(0)
11,620,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی رکاب تهران لطفی و قلمزنی تهران قربانینگین : عقیق جزع مشکی یمنی به ابعاد20 در 18متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن اوری صنعت نانوتکنولوژیبرای اولین بار در تاریخرکاب : نقره دستساز استاد لطفی با مهر و امضا ط..

نمایش 1 تا 15 از 624 (42 صفحه)