مصحف شريف نور

مصحف شريف نور

15,000,000 تومان
موجودی: در انبار

«مصحف شريف نور» از نسخه‌هايی است كه نفاست و جلالت مكتوب را به نهايت نشان داده و علاوه بر قطع بزرگ سلطانی و كاغذ مرغوب، متن و حاشيه به اختيار خوشنويس غير‌معمول، تذهيب مفصل و پرتجمل در تمام صفحات و جلدی بی‌نظير جملگی مجموعه‌ای هنری و بی‌نظير به وجود آورده است. در مصحف شريفه نور كاتب رجعتی هنرمندانه به خطوط كوفی، محقق، ريحان، ثلث و نسخ در متن و سرسوره‌ها و عناوين دارد و همواره فراتر از زمان خويش رفته است. در مصحف نور رشد و تكامل نقوش تزئينی و تذهيب در نهايت دقت و ظرافت كارشده و ثمره و تلاش ۹ دوره هنر خوشنويسی و تذهيب ايران زمين گردآوری شده است. خوش‌نويس اين مصحف «نورالدين محمد» است كه در پايان نسخه نام خود را در درون يك كتيبه با رنگ سفيدآب به يادگار باقی گذاشته، با توجه به ش...

+