انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهران

انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهران

موجود نیست
موجودی: In Stock

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهراننگین » عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی به ابعاد 26در 18 میلیمترحکاکی روی نگین » یاعلی یا زهرایا حجه اللهیاقاهرالعدویا والی الولی یا مظهر العجایب یا مرتضی علیحکاکی ویژه » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » اقل میرزاجنس رکاب » فدیومسازنده رکاب » استاد محمد محمود خانیامضا رکاب » تهران F  خانیوزن انگشتر» 21 گرم سایز رکاب »  63...