شاهنامه امیر کبیر یکی از نفیس ترین شاهنامه چاپ شده

شاهنامه امیر کبیر یکی از نفیس ترین شاهنامه چاپ شده

موجود نیست
موجودی: In Stock

شاهنامه امیر کبیر یکی از نفیس ترین شاهنامه چاپ شده و موجود در جهان  است.بسیاری معتقدند که شاهنامه امیرکبیرحتی از شاهنامه بایسنغری که در واقع کارشناسان این کتاب را (بایسنغری)بهترین و نفیسترین کتاب شاهنامه نفیس می شناسند و رتبه بالاتری دارد. کتاب شاهنامه امیرکبیر و شاهنامه بایسنغری هردو بی نظیر هستند و هرکدام ویژگی های ممتاز خود را دارند اما شاهنامه بایسنغری متشکل از دو البوم است که شامل مینیاتورهای بایسنغری میشود و مجموعه ای کامل هست در حالی که شاهنامه امیرکبیر تک جلد و به خودی خود کامل است و وزن و کیفیت کاغذ شاهنامه امیرکبیر بیشتر و بهتر هست.   اما ویژگی های شاهنامه امیرکبیر این کتاب به شاهنامه دوازده کیلویی معروف است و وزن شاهنامه 12 کیلو است  و جلد کتاب سلف...