تسبیح شاه مقصود اصل افغانی خوشرنگ و یکدست کد 2166

تسبیح شاه مقصود اصل افغانی خوشرنگ و یکدست کد 2166

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

تسبیح سبز آب دار و یکدست تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 38 سانتیمتروزن تسبیح : 26 گرم