تسبیح سبز چمنی تراش دستی شاه مقصود افغانستان

تسبیح سبز چمنی تراش دستی شاه مقصود افغانستان

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

تسبیح سبز چمنی تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 38 سانتیمتروزن تسبیح : 24 گرم