انگشترخطی  الله الصمد و سنگ یشم  و حکاکی سید 110 با نظارت میرزا

انگشترخطی الله الصمد و سنگ یشم و حکاکی سید 110 با نظارت میرزا

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

انگشترخطی  الله الصمد و سنگ یشم  و حکاکی سید 110 با نظارت میرزاانگشتر فاخر خطی یشم ایرانیرکاب : نقره زیبای اشکی متن خط :الله الصمد براى واژه "صمد" در واژه نامه ها، روایات و کلمات مفسران معانىزیادى ذکر شده است؛ لذا در این مختصر نمونه هایی را از هر سه گروه(لغت، روایت و تفسیر) بیان می کنیم.   امام حسین (ع) در حدیثى براى صمد پنج معنا بیان فرموده است: 1. "صمد"، کسى است که در منتهاى سیادت و آقایى است. 2. صمد، ذاتى است دائم، ازلى و جاودانى. 3. صمد، وجودى است که جوف ندارد. به معناى هر چیز تو پرى است که درونش خالى نباشد. 4. صمد، کسى است که نمى‏ خورد و نمى ‏آشامد. 5. صمد، کسى است که نمى‏خوابد. در روایت دیگرى آمده است، صمد کسى است که قائم به نفس و بى نیاز از غیر است ...