تسبیح درشت سندلوس اصلرنگ پیازی معروف به تریاک

تسبیح درشت سندلوس اصلرنگ پیازی معروف به تریاک

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

تسبیح درشت سندلوس اصل  و تراش کردستانرنگ پیازی و در بازار معروف به رنگ تریاکهمراه با منگوله های نقرهوزن : 85 گرم