عقیق( agate )


عقیق سرخ یمنی و حکاکی مهر شمس کد 5521

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی خطی چپ کنی متن حکاکی :   یا لطیف  حکاک : استاد شمس زنجانی ( شمس الفقیر )رکاب : نقره دست ساز خیاره ای حسینیان با مهر و امضا وزن انگشتر..

عقیق سرخ یمنی و حکاکی مهر شمس کد 5520

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی خطی چپ کنی متن حکاکی :  الله الصمد  حکاک : استاد شمس زنجانی ( شمس الفقیر )رکاب : نقره دست ساز خیاره ای حسینیان با مهر و امضا وزن انگشتر : 2..

عقیق سرخ یمنی و حکاکی مهر شمس کد 5522

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی خطی چپ کنی متن حکاکی :  هو یا علی  حکاک : استاد شمس زنجانی ( شمس الفقیر )رکاب : نقره دست ساز خیاره ای حسینیان با مهر و امضا وزن انگشتر : 25..

انگشتر عقیق کبود یمنی و حکاکی حر کد 5529

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود یمنی خطی متن حکاکی :  یا حی یا قیوم  حکاک : استاد رضا قربانی ( حر )رکاب : نقره با مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :61 ابعاد س..

انگشتر عقیق سرخ البالویی یمنی و چپ کنی فوق العاده سجاد

2,400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ البالویی خطی یمنی دامله حجیم متن حکاکی  یا امام حسین ع  (چپ کنی )حکاک : استاد سجاد پرالک ( سجد )رکاب : نقره  دست ساز استاد سید حسین اصفهان وزن ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی یا حی یا قیوم کد 5505

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ  یمانی خطی هشت ضلعی متن حکاکی  يا حی یا قیوم   حکاک : استاد رضا قربانی ( حر )رکاب : نقره  هشت پر دست ساز استاد حیدری قم وزن انگشت..

انگشتر عقیق سرخ آب دار یمنی کد 5501

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی آب داررکاب : نقره شبکه با مهر و امضا M تبریز وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :59 قطر سنگ : 12  میلیمتر قیمت : یک میلیون تومان ..

انگشتر عقیق سرخ آب دار یمنی کد 5500

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی آب داررکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا ماهر وزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 17 در 14  میلیمتر قیمت : یک میلیون تومان ..

انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی کد 5504

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی جگری رنگرکاب : نقره فابریک وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 18 در 13  میلیمتر قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 5502

650,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :60 قطر سنگ : 13  میلیمتر قیمت : 650 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی کد 5503

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره فابریک وزن انگشتر : 6 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 14 در 9  میلیمتر قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 5498

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره هشت پر وزن انگشتر : 10 گرمسایز رکاب :62 قطر سنگ : 13  میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمنی و رکاب نقره ساخت یمن کد 5494

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود یمنیرکاب : نقره ساخته شده در یمن وزن انگشتر : 11 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 20 در 15  میلیمتر ..

انگشتر عقیق سرخ آب دار یمنی و رکاب محمد کد 5497

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنیرکاب : نقره فیلی با مهر و امضا محمد وزن انگشتر : 22 گرمسایز رکاب :64 قطر سنگ : 14  میلیمتر قیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی و رکاب محمد کد 5486

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ آبدار یمنیرکاب : نقره با مهر و امضا محمد وزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :63 قطر سنگ : 16 در 12  میلیمتر قیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی تراش فست و رکاب فیلی اراز زنجان کد 5482

1,450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی عبدالرزاقی تراش زاویه داررکاب : نقره فیلی ممتاز با مهر و امضا اراز زنجان وزن انگشتر : 22 گرمسایز رکاب :63 قطر سنگ : 15  میلیمتر قیمت : یک میلیون و 450..

انگشتر عقیق کهنه یمنی و رکاب آنتیک خراسانی کد 5484

1,100,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کهنه سرخ یمنیرکاب : نقره شبکه با مهر و امضا آنتیک وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 16 در 11  میلیمتر قیمت : یک میلیون و صد هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب وطن کد 5481

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی داملهرکاب : نقره شبکه وطن با مهر و امضا وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 17 در 13   میلیمتر قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ و رکاب محمد کد 5474

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ پرتقالیرکاب : نقره با مهر و امضا محمد تبریز وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد طبیعی آب دار کد 5477

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد اب دار طبیعیرکاب : نقره هشت پر وزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :64 قطر سنگ :  15  میلیمتر قیمت : 500 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب تهران جامی کد 5480

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنیرکاب : نقرهشبکه با مهر و امضا تهران جامی وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :64 قطر سنگ : 16  میلیمتر قیمت : یک میلیون تومان ..

انگشتر عقیق درشت اب دار تراش تخت و رکاب الماسی کد 5460

900,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق درشت اب دار رنگ گل بهی نشانه های یمن را داردرکاب : نقره دست ساز محمد الماسی با مهر و امضا وزن انگشتر : 27 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 30 در 22  میلیمتر قیمت :..

انگشتر عقیق سرخ هندی کد 5463

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ دامله اب دار هندیرکاب : نقره دست ایران جهان با مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 22 در 15  میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب تهران جامی کد 5462

1,100,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره دست تهران جامی با مهر و امضا وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 22 در 15  میلیمتر قیمت : یک میلیون و 100 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب تهران جامی کد 5459

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی رکاب : نقره دست تهران جامی با مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :62 قطر سنگ : 14  میلیمتر قیمت : یک میلیون و 200 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد اب دار هندی کد 5458

550,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد دامله ابدار هندیرکاب : نقره دستساز شهاب دو مهره وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 22 در 17  میلیمتر قیمت :  550 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی کد 5453

250,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق پرتقالی هندی ظریفرکاب : نقره وزن انگشتر : 9 گرمسایز رکاب :60 قطرسنگ : 8 میلیمتر قیمت :  250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب مهدی عفاری کد 5441

950,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی کبدیرکاب : نقره دست ساز مهدی غفاری تبریز با مهر و امضا وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :61 قطر سنگ : 13  میلیمتر قیمت :  950 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی تراش یاقوتی کد 5443

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق دورنگ سرخ یمنیرکاب : نقره هشت پر قلمزنی وزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :61 قطر سنگ : 15 میلیمتر قیمت :  800 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی و رکاب جامی کد 5439

1,600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ و آب دار یمنی دامله بادامیرکاب : نقره دست ساز تهران جامی با مهر و امضا وزن انگشتر : 23 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 20  در 12 میلیمتر قیمت :  یک م..

انگشتر عقیق سرخ هندی کد 5433

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر سرخ هندی درشت تراش تخترکاب : نقره دست ساز هشت پر میثم با مهر و امضا وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 18  در 24 میلیمتر قیمت :  600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن سرخ کد 5268

900,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمانی با رگه های مشکیرکاب : نقره دست سازشیخ احمدی بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 20 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 16 در 22 میلیمتر ..

انگشتر عقیق زرد آب دار طبیعی کد 5422

750,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد لامپی و آب دار طبیعیرکاب : نقره دست ساز ایران با مهر و امضا وزن انگشتر : 22 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18  در 14 میلیمتر قیمت :  750 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن کبدی و قلمزنی جنگی کد 5329

2,500,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر قلمزنی عقیق فاخر سرخ کبدی تراش تخت یمنیقلم : استاد جنگی با مهر و امضارکاب : نقره دست ساز جنگی وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 14 در 10  میلیمتر انگشت..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 5407

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنیرکاب : نقره وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :60 قطر سنگ :  14 میلیمتر قیمت : 600 هزار  تومان ..

انگشتر عقیق سرخ خراسانی کد 5411

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ تراش نیمه دامله خراسانیرکاب : نقره ترکیبی ساز مجید بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 25  در 20 میلیمتر قیمت : 240 هزار  توم..

انگشتر عقیق کهنه یمانی و رکاب فرهادکد 5405

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سرخ کهنه یمنیرکاب : نقره دست سازفرهاد ری بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 15  در 12 میلیمتر قیمت : دو میلیون  تومان ..

عقیق کهنه پرتقالی یمنی و رکاب فیلی علی ری کد 5403

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سرخ پرتقالی کهنه یمنیرکاب : نقره دست ساز استاد علی ری با مهر و امضا وزن انگشتر : 27 گرمسایز رکاب :65 ابعاد سنگ : 12  در 16 میلیمتر قیمت : دو میلیون  ..

انگشتر عقیق اونیکس کد 5374

400,000 تومان

انگشتر عقیق مشکی اونیکس ابعاد سنگ : 10 در 10 میلیمتررکاب : نقره دستسازفیلیسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 23 گرمهدیه : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سرخ و آب دار یمنی و رکاب رحمانی و قلم جنگی کد 5363

7,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ ممتاز یمنی دارای شناسنامه بین المللی معتبررکاب : استاد مهدی رحمانی قلم : اثر فاخر استاد حمیدرضا جنگی با مهر و امضا  وزن انگشتر : 22 گرمسایز رکاب :63ابعاد ..

تخفیف نمایش سریع

انگشتر عقیق یمن رکاب و قلمزنی جنگی کد 5361

500,000 تومان 600,000 تومان -17%

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب و قلمزنی : محسن جنگی با مهر و امضا آهو طاووس وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :60ابعاد سنگ : 12 در 10  میلیمتر   ..

شاهکار قلمزنی جنگی با 450 ساعت قلمزنی و شناسنامه بین المللی کد 5353

70,000,000 تومان

  مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ کبدی ممتاز یمنی تراش دامله دارای شناسنامه بین المللی معتبر و قابل استعلام در هر زمانرکاب : اثر استاد مهدی رحمانی که دارنده نشان بین المللی در رشته رکابسا..

انگشتر عقیق یمانی کد 5352

600,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی ابعاد سنگ : 10 در 15 میلیمتررکاب : نقره دستساز حاتم تهران با مهر و امضاسایز رکاب  : 60 وزن انگشتر :  گرمقیمت :  600 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق آب دار خراسانی کد 5345

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ آب دار و کلاه دار خراسانیرکاب : نقره وزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب : 61 قطر سنگ : 15 میلیمتر قیمت : 400 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن سوسنی کد 5337

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سوسنی یمنیرکاب : نقره وزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :65 ابعاد سنگ : 20  در 15 میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد خال دار و رکاب دهقانی کد 5332

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد خال دار هندیرکاب : نقره دست ساز حصیری استاد دهقانی با مهر و امضا وزن انگشتر : 30 گرمسایز رکاب :66 ابعاد سنگ : 20  در 15 میلیمتر قیمت : چهارصد هزار تومان ..

عقیق پاک آب دار سرخ یمنی کهنه کد 5321

1,400,000 تومان

مشخصات :انگشتر پاک و آب دار عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره شخصی ساز بدون مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 9 گرمسایز رکاب :62 ابعادسنگ : 10 در 15 میلیمترقیمت : یک میلیون و 400 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سبز هندی کد 5264

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سبز آب دار هندیرکاب : نقره وزن انگشتر : 27 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 18 در 24  میلیمتر هدیه : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن سرخ و رکاب سنگین احمد ری کد 5263

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمانی رکاب : نقره دست ساز احمد ری با مهر و امضا وزن انگشتر : 33 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 25 در 17 میلیمتر قیمت : یک میلیون و 200 هزار تومان ..

انگشتر عقیق فاخر قلمزنی استاد جنگی کد 5305

3,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر قلمزنی عقیق فاخر سرخ تراش تخت یمنیقلم : استاد جنگی با مهر و امضاطرف اول : یامحمد صطرف دوم : یا علی عرکاب : نقره دست ساز جنگی وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :59 ابعاد سنگ : 1..

انگشتر عقیق خطی سرخ یمنی

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق تراش دامله یمنی خطی متن حکاکی : أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصیرٌ بِالْعِبادِحکاک : الفقیر شمسرکاب : نقره با نقش نام مبارک علی ع وزن انگشتر : 13 گرمسا..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی با رکاب پشت بسته ثامن تهران کد 1754

1,500,000 تومان

انگشتر با نگینی از سنگ عقیق آب دار یمنی سرخ کبدی رکاب : نقره دست ساز ثامن طهران با مهر و امضا ابعاد سنگ : 27 در 17 میلیمتر و تراش دامله به قطر 14 میلیمتروزن انگشتر : 22 گرمسایز :62 قیمت : یک می..

انگشترعقیق سرخ یمنی کد 910

950,000 تومان

                     انگشترعقیق سرخ یمنی تراش دامله اب دارنگین : عقیق سرخ یمنی ابعاد سنگ : 25 در 15ارتفاع سنگ : 10..

انگشتر عقیق کهنه یمنی و رکاب سید تهران قدیم کد 5257

1,600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمانی کهنهرکاب : نقره دست ساز استاد سید تهران  با مهر و امضا و قدیمی وزن انگشتر : 25 گرمسایز رکاب :63 قطرسنگ : 16 میلیمتر قیمت : یک میلیون و 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سفید خالدار رکاب احمد ری کد 5255

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سفید خال دار ( ابر دار)رکاب : نقره دست ساز استاد احمد ری با مهر و امضا وزن انگشتر : 32 گرمسایز رکاب : 59 ابعاد سنگ : 22 در 15  میلیمتر قیمت : یک میلیون و دویست ه..

انگشتر عقیق سرخ و رکاب قلمزنی دستگاهی کد 5249

320,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ خراسانیرکاب : نقره  قلمزنی دستگاهی وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب : 62 قطر سنگ : 15  میلیمتر قیمت : 320 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ و رکاب قلمزنی دستگاهی کد 5251

350,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ خراسانیرکاب : نقره  قلمزنی دستگاهی وزن انگشتر : 28 گرمسایز رکاب : 65 ایعاد سنگ : 20 در 15  میلیمتر قیمت : 350 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق کبدی یمن مرصع با توپاز اصیل

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق کبدی یمنی بسیار خوش رنگ با 16 نگین توپاز آبی ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازندهسایز انگشتر  : 60 وزن کل : 22 گرم ..

انگشتر عقیق سرخ آبدار کد 213

600,000 تومان

                  نگین : عقیق سرخ یمنی آب دار تراش قلندری رکاب : نقره دست هنر استاد حامد سایز :63 وزن : 22 گر..

انگشتر عقیق سرخ و رکاب فرهاد ری کد 5239

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق درشت تراش داملهرکاب : نقره با مهر فرهاد ری وزن انگشتر : 25 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 25 در 18  میلیمتر قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر درشت عقیق سرخ تراش قلندری و رکاب قلم کد 5240

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق درشت تراش قلندریرکاب : نقره قلمزنی طاووس وزن انگشتر : 31 گرمسایز رکاب :70 قطر سنگ : 18  میلیمتر قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر درشت عقیق طوق دار و رکاب قلم کد 5238

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق درشت تراش قلندریرکاب : نقره قلمزنی طاووس وزن انگشتر : 32 گرمسایز رکاب :70 قطر سنگ : 18  میلیمتر قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یاقوتی خوش رنگ و آب دار کد 5233

420,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق یاقوتی دامله تراش رکاب : نقره با طرح تکرار نام زیبای رسول الله وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 13  میلیمتر هدیه : 420 هزار تومان ..

انگشترعقیق یمنی و رکاب روحانی کد5235

360,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق یمنی اسپرترکاب : نقره دست ساز استاد روحانی با مهر و امضا وزن انگشتر : 6 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 9 در 7  میلیمتر قیمت : 360 هزار تومان ..

انگشتر عقیق بهینه سازی شده کد 5223

250,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ رنگ شدهرکاب : نقره با مهر ماهان وزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 17 در 13  میلیمتر قیمت : 250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق بهینه سازی شده کد 5228

250,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق آبی رنگ شدهرکاب : نقره با مهر ماهان وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 20 در 15  میلیمتر قیمت : 250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی درشت شجری کد 5219

1,800,000 تومان

  مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی درشت و تخترکاب : نقره وزن انگشتر : 28 گرمسایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 30 در 22  میلیمتر قیمت : یک میلیون و 800 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمنی سوسنی خالدار کد 5200

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق یمنی سوسنی خالداررکاب : نقره وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :58 قطر سنگ : 17 میلیمتر قیمت : 850 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن سرخ و رکاب برکت شیرازی کد 5207

900,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق خوش رنگ تراش دامله یمنیرکاب : نقره دست ساز استاد یرکت شیرازی بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 10 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 20 در 14  میلیمتر ..

انگشتر زیبای عقیق زرد و رکاب نقره کد 5209

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد سلیمانیرکاب : نقره با طرح زیبای نام مقدس امیرالمومنین ع وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 17 در 13  میلیمتر قیمت : 400 هزار تومان ..

انگشترعقیق زرد اب دار و رکاب چهارده معصوم کد 5208

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق زردخوش رنگ و اب دار طبیعیرکاب : نقره قلمزنی چهارده معصوم ع بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :61 فطر سنگ : 10  میلیمتر قیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر عقیق یمن کهنه نباتی و فیروزه و یاقوت کد 5206

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کهنه نباتیرکاب : نقره مخراجکاری فیروزه و یاقوت وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 11 در 9  میلیمتر قیمت : 500 هزار تومان ..

انگشتر عقیق ریز تراش دار قطعی یمن کد 5184

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق ریز تراش قطعی یمنی رکاب : نقره دست ساز قدیمی 84 خیاره ای ریز بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 11 در 8  میلیمتر قیمت : یک میلیون ت..

انگشتر عقیق تراش قطعی یمن کد 5186

1,600,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کهنه تراش دار یمنی رکاب : نقره وزن انگشتر : 9 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 14 در 10  میلیمتر قیمت : یک میلیون و600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق دو رنگ طبیعی کد 5181

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق دو رنگ طبیعیرکاب : نقره وزن انگشتر : 27 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 17 در 15  میلیمتر قیمت : 400 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شفه العبد یمنی درشت و رکاب سنگین کد 5180

2,000,000 تومان

 مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق یمنی سرخ کبدی شفه العبد تراش قلندریرکاب : نقره فیلی سنگین بدون مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 47 گرمسایز رکاب :65 قطر سنگ :18 و ارتفاع سنگ 17 میلیمتر قیمت :..

انگشتر عقیق پرتقالی کهنه و رکاب فاخر خادمی کد 5178

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق پرتقالی خوش رنگ و خوش تراش کهنهرکاب : نقره دست ساز استاد خادمی تهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 12 در 8  میلیمتر قیمت : 850 هز..

انگشتر عقیق سرخ و رکاب تمام گوارسه وطن کد 5170

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ تراش دامله رکاب : نقره دست ساز تمام گوارسه وطن با امضا و مهر وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 16 در 12قیمت : هشتصد هزار تومان ..

انگشتر عقیق بسیار کهنه یاقوتی کد 5165

500,000 تومان

مشخصات :انگشتر عقیق کهنه رنگ یاقوتی رکاب : نقره قدیمیوزن انگشتر : 5 گرمسایز رکاب :59 ابعاد سنگ : 7 در 11قیمت : 500 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه

300,000 تومان

                       انگشتر عقیق کهنه کبدی نگین : عقیق کهنه سرخ جگری  رکاب : نقره دستس..

عقیق سرخ خوشرنگ با رکاب نقره سفارش ناب جواهر کد 5147

400,000 تومان

مشخصات :انگشتر عقیق سرخ خوشرنگ چهار گوش رکاب : نقره سفارشی ناب جواهر با مهر و امضا وزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب :66 ابعاد سنگ : 10 در 12قیمت : 400 هزارتومان ..

انگشتر عقیق یمنی سرخ کهنه و رکاب نشان دار اسدی کد 5143

2,300,000 تومان

مشخصات :انگشتر فاخر عقیق سرخ اب دار یمنی رکاب : نقره رولکسی دقیق ساخت اسدی با نشان خاص و با مهر و امضا وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 18 در 13قیمت : دو میلیون و سیصد هزارتومان ..

عقیق سرخ یمنی ورکاب قدیمی اسفندیار کد 5142

3,800,000 تومان

مشخصات :انگشتر فاخر عقیق سرخ اب دار یمنی رکاب : نقره قدیمی ساز استاد رکابسازی اسفندیار خسروی بدون مهر وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 17 در 12 ..

انگشتر عقیق سرخ کهنه کد 1882

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ کهنه ابعاد سنگ : 12 در 10 میلیمتر رکاب :  نقره وزن کل : 6 گرم قیمت :سیصد هزار تومان سایز انگشتر  : 60 ..

انگشترعقیق سوسنی یمن کد 5135

600,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق سوسنی یمنی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 25 گرمسایز رکاب :66 ابعاد سنگ : 22 در 17قیمت : ششصد هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 327

1,500,000 تومان

نگین : عقیق سرخ یمنی گرد 16میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز محمد تبریز سایز :62 وزن : 23 گرم قیمت :یک میلیون و 500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق زرد کد : 200

1,200,000 تومان

               مشخصه انگشتر عقیق زرد با رکاب قلمزنی:نگین : عقیق زرد پرتقالی  گرد : ۱۵ میلیمتر رکاب : نقره دست س..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی کد 5133

700,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ اب دار با رنگ پرتقالی ممتاز رکاب : نقره با مهر و امضا ماهان تهران وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 14 در 16قیمت : هفتصد هزارتومان ..

انگشتر عقیق کهنه یمنی کد 1648

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ یمنی تراش رکاب : نقره دستساز 4 مهره دو مهر تبریز و دو مهر زرینابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمترسایز انگشتر  : 61 وزن کل :  14 گرم..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمانی و حکاکی و من یتق الل ... و ایت الکرسی

3,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سرخ یمانی و حکاکی و من یتق الل ... و  ایت الکرسی نگین : عقیق سرخیمانی  حکاک : استاد شمس زنجانیمتن حکاکی :وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا  وَي..

انگشتر عقیق آبی اسمانی یمنی کد 5086

1,600,000 تومان

انگشتر عقیق ابی سماوی ابدار کهنه یمنی تراش دامله ابعاد سنگ : 24 در 16 میلیمتررکاب : نقره دستساز عالی استاد سید حسین هاشمیسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 23 گرمهدیه : یک میلیون و ششصد هزار ..

انگشتر عقیق ناب یمنی کد 921

900,000 تومان

                  انگشترعقیق سرخ ناب یمنینگین : عقیق سرخ آب دار یمنی ابعاد سنگ : 22 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فاخر..

انگشتر قدیمی کف العباس یا قطیع الکفین

1,400,000 تومان

انگشتر عقیق خطی سرخ یمنی متن حکاکی : یا قطیع الکفین  و کف العباس عابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتررکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا استاد عبد الله آذری تهرانسایز رکاب  : 55 وزن انگشتر..

عقیق درشت دامله سفید نباتی کد 5055

2,400,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق درشت سفید نباتی یمنی ابعاد سنگ : 30 در 20  میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی ری احمد با مهر و امضاسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 49 گرمقیمت : دو میلیون و چهار..

عقیق فاخر آبی ورکاب سید تهران کد 5052

850,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سماوی گرد قطر سنگ : 12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز سید تهران با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 19 گرمقیمت : هشتصدو پنجاه هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه تراش دار کد 5061

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق کهنه یمنی تراش دار ابعاد سنگ : 15 در 10 میلیمتررکاب : نقره کهنه و قدیمی سایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 5 گرمقیمت : یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سوسنی یمنی با رکاب ترکیبی کد 5074

380,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سوسنی یمنی ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره ترکیبی بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 58 وزن انگشتر : 12 گرمقیمت : سیصد و هشتادهزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه اب دار کد 5047

1,200,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ یمنی کهنه ابدار قطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی قدیمی بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 25 گرمقیمت : یک میلیون و دویست هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت خراسانی کد 5046

400,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 27 گرمقیمت : چهارصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کهنه یمنی پرتقالی کد 5036

800,000 تومان

انگشتتر عقیق یمنی کهنه پرتقالی ابعاد سنگ : 20 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز خیاره ای ریز بدون مهر سایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 17 گرمقیمت : هشتصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 201 تا 300 از 533 (6 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout